کلیپ تصویری ، فتنه سبز1
تعداد نمایش 459 بار
زمان: 00:02:27
در این کلیپ تصویری به ابعاد مهم فتنه 88 همچون ، نشانه های فتنه گران ، نقش نداشتن افراد فریب خورده در فتنه 88 ، و ذوایای مختلف این حادثه مهم اشاره دارد.