کلیپ تصویری ، خودکفایی مواد غذایی
تعداد نمایش 387 بار
زمان: 00:01:21
پرواضح است که ظهور انقلاب اسلامی باعث پیشرفت مسلمانان ایرانی در عرصه های بسیاری شد.در این مجموعه سعی بر مقایسه بین این دو برهه تاریخی را داشته ایم. در این قسمت مسئله خودکفایی در موادغذایی ایران امروز را با قبل از انقلاب اسلامی ایران مقایسه کرده ایم.