" در سرنوشت فرزندانمان شریک هستیم "
یک شنبه 28 خرداد 1396    
بازدید: 370
" روزی دست خداست "
شنبه 27 خرداد 1396    
بازدید: 357
" حرف زدن پشت سر دیگران نشانه ضعف است "
سه شنبه 23 خرداد 1396    
بازدید: 406
" خداوند متکبرین را دوست ندارد "
دوشنبه 22 خرداد 1396    
بازدید: 339
اگر خوبی کنی خوبی می بینی
یک شنبه 21 خرداد 1396    
بازدید: 340
کم فروشی ...
شنبه 20 خرداد 1396    
بازدید: 353
هرکجا هستی خدا باتوست
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 398
" با خدا حرف بزنیم "
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 366
حسرت داشته های دیگران را نخورید
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 190
حسرت زندگی دیگران را نخوریم
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 222
rss
1