" در سرنوشت فرزندانمان شریک هستیم "
یک شنبه 28 خرداد 1396    
بازدید: 46
" روزی دست خداست "
شنبه 27 خرداد 1396    
بازدید: 49
" حرف زدن پشت سر دیگران نشانه ضعف است "
سه شنبه 23 خرداد 1396    
بازدید: 96
" خداوند متکبرین را دوست ندارد "
دوشنبه 22 خرداد 1396    
بازدید: 70
اگر خوبی کنی خوبی می بینی
یک شنبه 21 خرداد 1396    
بازدید: 80
کم فروشی ...
شنبه 20 خرداد 1396    
بازدید: 76
هرکجا هستی خدا باتوست
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 94
" با خدا حرف بزنیم "
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 99
حسرت داشته های دیگران را نخورید
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 87
حسرت زندگی دیگران را نخوریم
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 73
rss
1