جستجو در پایگاه

چهارشنبه 1 دی 1395

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف گفت :ما امروز در رابطه با برگزاری مراسم نیمه شعبان یا چاپ و نشر مباحث مهدوی وقف هایی داریم یا موقوفاتی برای مسجد مقدس جمکران،اما در مقایسه با موقوفات کل کشور، وقف های مهدوی کمترین وقف ها هستند.