اخبار

يكشنبه14اسفند1401

15:58

گزارش تصویری جلسه راهبری جریان وقفهای فرهنگی (بخش دوم)

جلسه راهبری جریان وقفهای فرهنگی در سالن اجتماعات ساختمان شهید سلیمانی این سازمان برگزار شد.

جلسه راهبری جریان وقفهای فرهنگی در سالن اجتماعات ساختمان شهید سلیمانی این سازمان برگزار شد.

گزارش تصویری

تصاویر