معاونت فرهنگی و اجتماعی

صفحه ی اصلی / معاونت فرهنگی و اجتماعی

وظایف اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی:
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور فرهنگی، دینی و اجتماعی به منظور اجراي صحیح نیات واقفین و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور
 • برنامه ریزي و نظارت بر برنامه هاي فرهنگی، قرآنی و کتابخانه هاي امام زادگان و بقاع متبرکه و سایر کتابخانه ها
 • راهبري و نظارت بر تهیه طرح جامع فرهنگی و اجتماعی سازمان
 • نظارت و کنترل بر حسن عملکرد موسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • نظارت و مدیریت بر طرح آمایش مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نظارت بر همکاري با اداره کل مالی غیر عمومی به منظور نظارت در امور غبار روبی، شمارش نذورات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در سطح کشور
 • سطح بندي و پالایش اماکن مذهبی و بقاع متبرکه
 • نظارت بر تهیه شجره نامه و نسب نامه هاي امامزادگان و اماکن مذهبی
 • راهبري هئیت امناي بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و صدور احکام آنان
 • راهبري و نظارت در تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت بهره وري از امور تبلیغی و هنري در راستاي گسترش فرهنگ وقف
 • نظارت بر چاپ و انتشار فصلنامه، ماهنامه و سایر مکتوبات و محصولات فرهنگی سازمان
 • نظارت برچاپ، انتشار و توزیع قرآن کریم و کتب مذهبی جهت گسترش فرهنگ اسلامی براساس توجه به نیات واقفین
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت برگزاري آموزشهاي روحانیون بومی و اعزامی
 • برنامه ریزي و نظارت بر اعزام مبلغین به بقاع متبرکه و مناطق محروم
 • برنامه ریزي و نظارت بر کلیه ي همایشها، کنگره ها، نشست هاي علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان
 • راهبري امور روحانیون سازمان براساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی
وظایف اصلی اداره کل اعظام مبلغ:
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور روحانیون و اعزام مبلغ
 • ایجادبسترهاي لازم جهت جلب همکاري حوزه هاي علمیه و مدارس علوم دینی در جهت پیشبرد امر اعزام و سایر امور روحانیون
 • تهیه وتدوین دستورالعمل هاي تخصصی تحت مسئولیت و نظارت برحسن اجراي آن در سطح استانها، شهرستانها و واحدهاي تحت پوشش
 • تهیه وتدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و ایجاد هماهنگی بین مدیران استان، مسئولین گروههاي مبلغین اعزامی و متقاضیان مبلغ جهت بهره برداري مطلوب از امر اعزام مبلغ
 • انجام مراحل جذب، مصاحبه و آزمونهاي کتبی و شفاهی روحانیون سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر تهیه ي محتواي دوره هاي آموزشی مبلغین
 • شناسایی، ارزیابی و پیشنهاد انتصاب روحانی مستعد و واجد شرایط در تمامی سطوح سازمان
 • ایجاد و نظارت بر بانک اطلاعات مبلغین سازمان
 • نظارت و ارزیابی بر فعالیتهاي دورهاي مدیران و مبلغین روحانی سازمان
 • نظارت بر تهیه و توزیع بستههاي فرهنگی توسط مبلغین اعزامی
وظایف اصلی اداره کل امور فرهنگی: 
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي فرهنگی سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي صحیح و امینانه نیات فرهنگی، مذهبی، دینی و قرآنی واقفین
 • تهیه طرح جامع مهندسی فرهنگی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی به منظور تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • بررسی و انجام امور چاپ، انتشار و توزیع قرآن کریم وکتب مذهبی جهت گسترش فرهنگ اسلامی براساس توجه به نیات واقفین
 • برنامه ریزي و نظارت برتجهیز و راه اندازي کتابخانه هاي امامزادگان (فیزیکی  دیجیتالی) و اداره ي کتابخانه هاي سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر امور مربوط به نشستها، همایشها و کنگره ها در زمینه هاي وقف و ترویج معارف معصومین (ع)
 • برنامه ریزي در جهت بهره وري از امور تبلیغی و هنري در راستاي گسترش فرهنگ وقف
 • بررسی و انجام امور تهیه وتدوین تایید محتواي کلیه محصولات فرهنگی و نشریات سازمان
وظایف اصلی اداره کل مؤسسات خیریه و امور اجتماعی: 
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي ونظارت براجراي برنامه هاي اجتماعی، هئیت امناء بقاع متبرکه وموسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • تهیه طراح جامع امور اجتماعی، هئیت هاي امناء و موسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و نظارت بر اجراي صحیح و امینانه نیات اجتماعی (از قبیل درمانی، ایتام، کمک و مساعدت، مراکز علمی و ...) واقفین کشور
 • همکاري با اداره کل مالی غیرعمومی به منظورنظارت درامرغبارروبی وشمارش نذورات بقاع متبرکه واماکن مذهبی درسطح کشور
 • بررسی و نظارت بر امور مربوط به تعیین، تشکیل و صدور حکم هیئت هاي امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نظارت در جهت حسن عملکرد موسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • انجام امور مربوط به تهیه شجره نامه و نسب نامه امامزادگان و اماکن مذهبی
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت برگزاري همایش ها و آموزش هاي ویژه هیئت امناء و کارکنان بقاع متبرکه و موقوفات و مؤسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • ایجاد بانک اطلاعات موسسات خیریه تحت مسئولیت سازمان