سایر بخش‌های سازمان اوقاف و امور خیریه

صفحه ی اصلی / سایر بخش‌های سازمان اوقاف و امور خیریه

وظایف اصلی دفتر ریاست:
 • سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور حوزه ریاست سازمان
 • انجام امور اختصاصی ثبت مکاتبات، ارجاعات، ملاقاتها و ابلاغ دستورات صادره نماینده محترم ولی فقیه و قائم مقام سازمان به معاونین، مشاورین، سایر مسئولین و پیگیري آنها تا حصول به نتایج
 • برنامه ریزي جهت مراسم های مذهبی واداري حوزه سازمان مرکزي
 • تهیه گزارشهاي مورد نیاز از طریق ارتباط مستمر با واحدهاي سازمان مرکزي و واحدهاي استانی جهت بهره برداري ریاست سازمان
 • تهیه و تنظیم برنامه هاي ملاقات مراجعین و کارکنان با ریاست سازمان و پاسخگویی به آنها
وظایف اصلی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل:
 • اطلاع رسانی از عملکرد و فعالیتهاي بخش هاي مختلف سازمان و پاسخگویی به سوالات، ابهامات و ایجاد ارتباط لازم به عموم جامعه از طرق مختلف
 • ترویج فرهنگ وقف در جامعه از طریق اطلاع رسانی موثر و گسترش ارتباط با سایر سازمانها، نهادها و مجامع.
 • جمع آوري و جمع بندي نظرات، انتقادات و پیشنهادهاي مردمی در رابطه با فعالیتها و ماموریتهاي سازمان از طریق سنجش افکار عمومی و ارایه به بخشهاي مختلف سازمان
 • بسط و گسترش فرهنگ وقف در خارج از کشور بویژه مناطق مسلمان نشین و کشورهاي اسلامی
 • مشارکت در اجراي مطلوب مسابقات بین المللی حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم
 • راهبري دبیرخانه مرکزي سازمان
وظایف اصلی دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات : 
 • تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها، اهداف و برنامه ها در چهار چوب طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان
 • بررسی، تایید، نظارت فنی، اقتصادي و تطبیقی بر کلیه طرحها و قراردادهاي مربوط به حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات طراحی نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان
 • تدوین و پیاده سازي راهکارها و طرحهاي توسعه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان
 • تهیه، تدوین و نظارت بر آیین نامه ها و دستورالعمل هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • هماهنگی ونظارت برحسن اجراي اتوماسیون اداري وایجاد زمینه استفاده ازاتوماسیون در کلیه سطوح ستادي واجرایی سازمان استقرار شبکه سازمان با سازمانهاي تحت پوشش و سایر ارگانهاي مربوط
 • تهیه و تدوین استانداردهاي لازم براي بکارگیري و بروز نمودن تجهیزات
 • طراحی، جمع آوري، ارزیابی، طبقه بندي، پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارها به منظور ارائه به مبادي ذی ربط سازمان در صورت نیاز
 • مکانیزه نمودن فرآیندهاي سازمان و استقرارسامانه ارائه خدمات غیر حضوري از طریق دفاتر پیشخوان
 • طراحی زیر ساختهاي مورد نیاز از جمله پایگاه اطلاعات یکپارچه و جامع سازمان با استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات و بهره گیري از تجربیات نوین
 • استقرار بانک اطلاعات نرم افزار و مستندات مربوطه
 • همکاري جهت ایجاد شناسه حقوقی با مراجع ذی ربط
 • نظارت بر امنیت سیستمها و شبکه هاي موجود با همکاري اداره کل حراست سازمان
 • راهبري و اجراي سامانه جامع بانک اطلاعات موقوفات و اماکن متبرکه و سایر حوزه ها
 • همکاري و ارتباط با مرکز آمار ایران و وزارت فناوري اطلاعات به منظور تبادل اطلاعات، تجربیات و دانش روز در چهار چوب مقررات و ضوابط
وظایف اصلی اداره کل تحقیق:
 • مراقبت و نظارت بر حسن اجرا قوانین، آیین نامه ها و وظایف واحدهاي تحقیق در مرکز و استانها
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي امور تحقیق سازمان مرکزي و واحدهاي تابعه
 • اظهار نظر و پیشنهاد افراد واجد شرایط براي تصدي مشاغل ادارات تحقیق
 • فراهم سازي موجبات تحقیق محلی و استفاده از اشخاص خبره براي اجراي قرارهاي صادره در مواقع لازم
 • جمع آوري و ثبت آراء، قرارها، نظریه ها و مفاصا حسابهاي صادره ازشعب تحقیق در دفاترمربوطه ومراقبت درحسن اجراي آن
 • نظارت و مراقبت در حسن اجراي نیابت هاي قضائی در واحدهاي تحقیق و ادارات اوقاف و امور خیریه در سطح کشور
 • انعقاد جلسات هیات سه نفري موضوع ماده 32 آیین نامه کیفیت تحقیق جهت رسیدگی و صدور نظریه جهت اموري که از طرف سازمان ویا ادارات تحقیق استانها ارجاع گردیده است
 • شرکت در جلسات هیات فنی و حقوقی موضوع تبصره ماده 32 آیین نامه اجرائی قانون سازمان
 • تهیه گزارش هاي لازم به منظور اجراي تبصره ذیل ماده 25 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق جهت رسیدگی و استرداد وجوه مردودي به حساب موقوفات و اخوات آن و اعلام مراتب به سرپرست سازمان در صورت عدم استرداد وجوه.
 • مطالبه صورتحساب سالیانه موقوفات و اخوات آن و موسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی با توجه به ماده 25 آیین نامه اجرائی قانون سازمان
 • رسیدگی واقدام فوري در موارد خیانت، تعدي وتفریط مباشران درموقوفات واخوات آن و موسسات خیریه و اماکن مذهبی
 • نظارت بر حسن ابلاغ نظرات و تصمیمات متخذه در شعب تحقیق به افراد حقیقی و حقوقی ذی نفع و مرتبط
 • تهیه و تدوین لوایح قانونی، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه به واحدها ي تحقیق و نظارت بر حسن اجراي آنها
وظایف اصلی مرکز امور قرآنی:
 • سیاستگذاري و برنامه ریزي عملیاتی اجراي برنامه هاي قرآنی بر اساس اهداف سازمانی
 • هماهنگی با مراجع ذي صلاح در تدوین قوانین، آئیننامه ها و دستورالعمل هاي موردنیاز
 • ساماندهی، نظارت و مهندسی اجراي نیات قرآنی
 • برنامه ریزي، مدیریت و راهبري دبیرخانه دائمی مسابقات سراسر و بین المللی قرآن کریم
 • نظارت و کنترل مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم
 • برنامه ریزي، مدیریت و راهبري همایش هاي بین المللی قرآنی
 • برنامه ریزي و نظارت جهت دعوت از قاریان برجسته (ممتاز) جهان اسلام جهت تلاوت در محافل قرآنی
 • برنامه ریزي و نظارت بر طراحی نظام مسابقات سراسر و بین المللی قرآن کریم
 • هماهنگی و تعامل با برگزارکنندگان مسابقات بین المللی در کشورهاي اسلامی
 • راهبري و نظارت امور مربوط به اعزام قاریان، حافظان و داوران به مسابقات کشوري و بین المللی
 • راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی
 • راهبري و نظارت بر مطالعات و تأمین محتواي تبلیغی و ترویجی
 • برنامه ریزي و ساماندهی مؤسسات و موقوفات قرآنی
 • برنامه ریزي جهت بهره گیري از ظرفیت هاي رسانه اي در آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی
 • برنامه ریزي و نظارت بر طراحی نظام آموزش قرآنی
 • راهبري و نظارت بر برنامه هاي تربیتی و آموزشی قرآن کریم
 • راهبري و نظارت بر برنامه هاي مربوط به توسعه مهارت هاي تخصصی قرآن کریم
 • ارائه گزارش هاي جامع و تفصیلی دورهاي تحت مسئولیت و ارائه به مبادي ذي ربط
وظایف اصلی دفتر مدیریت عملکرد:
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امورحوزه تخصصی و واحدهاي تابعه
 • برنامه ریزي و تهیه دستورالعملها و اطلاعات حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجراي آن
 • تهیه وتدوین شاخص ها واستانداردهاي حوزه تخصصی وعمومی سازمان ومعیارهاي ارزیابی عملکرد حوزه هاي تحت مسئولیت شناسایی، ارزیابی و پیشنهاد انتصاب مدیران و کارکنان مستعد و واجد شرایط
 • ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس شاخص هاي عمومی و اختصاصی مصوب و صدور کارنامه
 • ارزیابی و تعیین میزان موفقیت دستگاه بازرسی شونده و نقش مدیران در انجام ماموریت و اجراي برنامه ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس نتایج حاصله
 • طراحی نظام بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • دریافت و رسیدگی به گزارشها، شکایات کارکنان و مردم 
 • نظارت در مزایده ها و مناقصه ها
 • شناسایی، آموزش و سازماندهی بازرسان ثابت و غیر ثابت و تهیه بانک اطلاعات بازرسان
 • نظارت بر اقدامات و فعالیت هاي کنترلی هیئت هاي بازرسی و راهبري آنها در انجام ماموریت
 • تجزیه و تحلیل علل وقوع تخلفات و ارائه راهکارهاي اصلاحی در سطح سازمان و پاسخگوئی به شکایات و گزارش هاي واصله
وظایف اصلی اداره کل منابع مالی غیر عمومی:
 • سیاست گذاري، راهبري و برنامه ریزي امور مالی موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه تحت مسئولیت سازمان
 • سیاست گذاري در جهت پرداخت اعتبارات غیر عمومی براساس تخصیص هاي صادره از اداره کل برنامه ریزي و نظارت سازمان
 • طراحی و اجراي نظام مالی سازمان در حوزه مالی غیر عمومی
 • طراحی طرح جامع مالی غیر عمومی در موقوفات و بقاع متبرکه و سایر منابع مشمول
 • راهبري، نظارت و کنترل بر امور مالی غیر عمومی سازمان مرکزي و واحدهاي تابعه
 • مدیریت بر اموال موقوفات، بقاع متبرکه و سایر موسسات و تشکیلات وابسته داراي عواید غیر عمومی
 • نظارت بر امر تهیه و تنظیم صورتحساب و اخذ مفاصاحساب اماکن مذهبی، بقاع متبرکه و موقوفات از اداره تحقیق
 • نظارت بر امر وصول حقوق اوقافی از عواید موقوفات و بقاع متبرکه شامل (حق التولیه، حق النظاره و حق التصدي)
 • تهیه و تنظیم بیلان مالی موقوفات، بقاع متبرکه و موسسات تحت پوشش سازمان با همکاري مبادي ذی ربط
 وظایف اصلی هسته گزینش: 
 • بررسی صلاحیت اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هئیت
 • انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیات
 • انجام اقدامات لازم جهت تامین محتواي برنامه هاي آموزش کارکنان در چار چوب مصوبات هیات عالی
 • پیگیري اجراء کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیات عالی و هیات مرکزي در هسته هاي تابعه
 • اجراي دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیات عالی گزینش.